THAILAND OUTLET LOCATIONS

Please select an area to search.
Ayuttaya Park II
G17 G floor 126 Moo.3 Asia Road, Khlong Suan Phlu, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13000犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 G17 犖犖園犖 G, 犖犖∇幻犖犖∇顕 犖犖迦牽犢犖 犢犖ム犖犖朽 126 犖.犖犖迦権犢犖犢犖犖朽権 犖.犖犖ム賢犖犖犖о犖犖ム弦 犖.犖犖犖萎犖犖犖犖犖朽賢犖∇幻犖犖∇顕 犖.犖犖犖萎犖犖犖犖犖朽賢犖∇幻犖犖∇顕 13000
Tel:
(+6635) 801-225
Business Hours:
10:00am 9:00pm

Central Plaza Ladprao
Room No: 334/2, 3rd Fl., 1697/32, Central Plaza Building, Phaholyothin Rd., Lardyao sub-district, Jatujak district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 344/2 犖犖園犖 3 , 犢犖犢犖犖犖犖園献 犖犖ム顕犖犢犖 犖ム顕犖犖犖犢犖迦硯 1693 犖.犖犖犖ム犖∇犖巌 犢犖犖о犖ム顕犖犖犖犢犖迦硯 犢犖犖犖犖犖伍犖園犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10900
Tel:
(+662) 541-1161
Business Hours:
10:00am-10:00pm

Central Plaza Bangna
Room No: 135B, 1/F Central Bangna, Bangna Trad Rd., Prakanong district, Bangkok犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 135 B 犖犖園犖 1, 犢犖犢犖犖犖犖園献 犖犖巌犖朽 犖犖迦犖犖 1091,1093 犖.犖犖迦犖犖-犖犖犖迦 犢犖犖犖犖犖萎犖犖犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10260
Tel:
(+662) 361-0996
Business Hours:
10:30am 9:00pm (Mon Thu),
10:30am 10:00pm(Fri),
10:00am 10:00pm (Sat Sun)

The Mall 8 Bangkapi
GS-C8,C9,C13,C11, G Fl., Mall 8 Bangkapi Shopping Complex, Klongchan sub-district, Bangkapi district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 GS-C8B 犖犖園犖 G , 犢犖犖犖萎検犖犖ム献犢 犖犖迦犖犖萎犖 犖犖犖÷犖犖ム犖 3522 犖.犖ム顕犖犖犖犢犖迦硯 犢犖犖о犖犖ム賢犖犖犖園犖 犢犖犖犖犖迦犖犖萎犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10240
Tel:
(+662)734-1715
Business Hours:
10:30am-09:30pm(Mon-Fri)
10:00am-09:30pm(Sat & Sun)

The Mall 7 Bangkae
1S-L8-B, 1st fl., 275, Moo 1,The Mall Shopping Center, Pechkasem Rd., Bangkae-nuei sub-district, Bangkae district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 1S-L08B 犖犖園犖 1 犢犖犖犖萎検犖犖ム献犢 犖犖迦犢犖 275 犖犖÷弦犢 1 犖.犢犖犖犖犢犖犖犖 犢犖犖о犖犖迦犢犖犢犖犖犖劇賢 犢犖犖犖犖迦犢犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10160
Tel:
(+662) 454-9469
Business Hours:
10:30am-09:00pm(Mon-Fri)
10:00am-09:00pm(Sat & Sun)

Central Plaza Ramindra
Room no: 114, 1/F, The Central Ramindra,109/29 Ramindra Rd., Anusaowaree sub-district, Bangkhen district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 114 犖犖園犖 1 , 犢犖犢犖犖犖犖園献 犖犖迦検犖犖巌犖犖犖 109/25 犖犖÷弦犢 3 犖.犖犖迦検犖犖巌犖犖犖 犢犖犖о犖犖犖伍肩犖迦硯犖犖朽権犢 犢犖犖犖犖迦犢犖犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10220
Tel:
(+662) 552-5081
Business Hours:
11:00am 9:00pm (Mon Fri)
10:00am 9:00pm (Sat & Sun)

Central Plaza Pinklao
Unit No. 305/1 7/222, Baromrajchonee Rd., Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel:
(+662) 884-8129
Business Hours:
10:30am-09:30pm (Mon-Thu),
10:30am-10.00pm (Fri),
10:00am-10:00 pm (Sat),
10:00am 09:30 pm (Sun)

Fashion Island
1/F Room no 1008 Fashion Island, Ramindra Rd., Khunnayao sub-district, Khunnayao district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 1008 犖犖園犖 1, 犢犖犖犖園犖 犢犖犖犢犢犖ム犖犢 5/5-6 犖犖÷弦犢 7 犖.犖犖迦検犖犖巌犖犖犖 犢犖犖о犖犖園犖犖迦権犖迦硯 犢犖犖犖犖園犖犖迦権犖迦硯 犖犖犖伍犢犖犖犖 10240
Tel:
(+662) 947-5156
Business Hours:
10:30am-09:00pm

Imperial World Lardprao
1 st Fl., AF-40A, Imperial World Lardprao, Wangthong-hlang sub-district, Wangthong-hlang district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 AF-40 A 犖犖園犖 1, 犖犖巌犖犖犖 犖ム顕犖犖犖犢犖迦硯 2539 犖.犖ム顕犖犖犖犢犖迦硯 犢犖犖о犖о険犖犖犖犖犖犖ム顕犖 犢犖犖犖о険犖犖犖犖犖犖ム顕犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10240
Tel:
(+662) 934-9205
Business Hours:
11:00am-08:00pm (Mon-Fri)
10:00am-08:00pm(Sat & Sun)

M.B.K I
Room no 3C-02, 3rd fl., 444 Maboonkong Shopping Center, Phayathai Rd., Wangmai sub-district, Patumwan district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 F03C02 犖犖園犖 3, 犖÷顕犖犖伍犖犖犖犖 犢犖犢犖犢犖犖犖犢 1, 444 犖.犖犖犖迦犖 犢犖犖о犖о険犖犢犖犖÷ 犢犖犖犖犖犖伍検犖о険犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10330
Tel:
(+662) 048-8068
Business Hours:
10:00am-09:00pm

Central Rama III
Room G26/6 G Floor, 79 Sathupradit road Chongnonsi Yannawa Bangkok 10210
Tel:
0-2673-6355
Business Hours:
10.30am-9.00pm (Mon-Thu),
10.30am-10.00pm (Fri),
10.00am-10.00pm (Sat-Sun, Holiday)

M.B.K. II
Room No: 1B 11-12, 1st Floor MBK Center, 444 Phayathai Road, Wangmai sub-district, Pathumwan district, Bangkok


犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 1 B 11 - 12 犖犖園犖 1, 犖÷顕犖犖伍犖犖犖犖 犢犖犢犖犢犖犖犖犢
444 犖犖犖犖犖犖迦犖 犢犖犖о犖о険犖犢犖犖÷ 犢犖犖犖犖犖伍検犖о険犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10330
Tel:
(+662) 048-0555
Business Hours:
10:00am-09:00pm

Central Plaza Rama II
Room No: 215, 2nd Floor, 128 Moo 6 Rama II Road, Samaedam sub-district, Bangkhuntien district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 215 犖犖園犖 2, 犢犖犢犖犖犖犖園献 犖犖犖萎牽犖迦検 2, 128 犖犖÷弦犢 6 犖.犖犖犖萎牽犖迦検 2 犢犖犖о犢犖犖÷犖 犢犖犖犖犖迦犖犖伍犢犖犖朽権犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10150
Tel:
(+662) 872-4417
Business Hours:
11:00am-09:30pm (Sun-Thu),
11:00am-10:00pm(Fri),
10:00am-10:00pm (Sat),
10:00am-09:30pm (Sun)

Paradise Park
Unit no: F01C040B0, 1st fl., 61 Srinakarin Rd., Nongborn sub-district, Prawet district, Bangkok犢犖ム犖犖朽 61 犖犖園犖 1 犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 1犖犖040犖犖 犖犖迦牽犖迦犖犖犢 犖犖迦牽犢犖 犖.犖犖犖朽犖犖犖巌犖犖犢 犢犖犖о犖犖犖犖犖犖犖 犢犖犖犖犖犖萎犖о絹 犖犖犖伍犢犖犖犖 10250
Tel:
(+662) 787-1652
Business Hours:
10:30am-09:30pm (Mon-Thu),
10:00am-09:30pm(Fri & Sun)

The Mall 5 Taphra
Room No: 1 AL3,4 1SL2,5, 1st Floor, 99 The Mall Taphra Department Store, Ratchadapisek Road, Bukkalo Sub-District, Thonburi District, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 1AL3 , 4 1SL2,5 犖犖園犖 1 犢犖犖犖萎検犖犖ム犖 犖犢犖迦犖犖 99 犖.犖犖園犖犖迦犖巌犖犖 犢犖犖о犖犖伍犖犢犖 犢犖犖犖犖犖犖伍牽犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10600
Tel:
(+662) 477-9254
Business Hours:
11:00am-09:00pm (Mon-Fri), 10:00am-09:00pm(Sat-Sun)

Silom Complex
Unit no: 217, 2nd Floor: 191 Silom rd., Silom sub-district, Bangrak district, Bangkok

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 217 犖犖園犖 2 犖犖朽献犖÷犖犖÷犖犖ム犖犖犢 犢犖ム犖犖朽 191 犖.犖犖朽献犖 犢犖犖о犖犖朽献犖 犢犖犖犖犖迦犖犖園 犖犖犖伍犢犖犖犖 10500
Tel:
(+662) 231-3270
Business Hours:
10:30am-09:00pm

Central Plaza Grand Rama 9
Room no: 309/1, 3rd Floor, Central Plaza Grand Rama 9, 9/8, 9/9 Rama 9 Rd:, Huaykwang sub-district, Huaykwang district, Bangkok


犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 309/1 犖犖園犖 3 犢犖犢犖犖犖犖園献 犖犖犖萎牽犖迦検 9
犢犖ム犖犖朽 9/9 犖.犖犖犖萎牽犖迦検 9 犢犖犖о犖犢犖о権犖犖о顕犖 犢犖犖犖犢犖о権犖犖о顕犖 犖犖犖伍犢犖犖犖 10310
Tel:
(+662) 108-3188
Business Hours:
10:00am-10:00pm

Terminal 21 Pattaya
Room no. SH-1025, 1/F, Terminal 21 Pattaya, 777 Moo 6 Naklua, Banglamung, Chonburi, 20150

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 SH-1025 犖犖園犖 1 犢犖犖犖÷鹸犖犖犖 21 犖犖園犖∇顕 777 犖犖÷弦犢 6 犖犖迦犖犖ム厳犖 犖犖迦犖ム鍵犖÷幻犖 犖犖ム犖伍牽犖 20150
Tel:
+6633 252 355
Business Hours:
11:00am-11:00pm

Central Plaza Chonburi
Room No: 106, 55-88-55/89 Moo 1, Samed sub-district, Muang-Chonburi district, Chonburi province犢犖ム犖犖朽 55/88 - 55/89 犖犖÷弦犢 1 犖犖園犖 1 犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 106 犢犖犢犖犖犖犖園献 犖犖ム犖伍牽犖 犖.犢犖犖÷犖 犖.犢犖÷厳犖犖犖犖ム犖伍牽犖 犖.犖犖ム犖伍牽犖 20000
Tel:
(+6638) 053-788
Business Hours:
10:30am 9:30pm (Mon Fri)
10:00am 10:00pm (Sat & Sun)

Central Plaza Khonkhan
Room No: 242, 2nd fl., 99,99/1 Srijan Rd., Naimuang sub-district, Muang District, Khonkhan province

犢犖ム犖犖朽 99, 99/1 犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 242 犖犖園犖 2 犢犖犢犖犖犖犖園献 犖犖犖犢犖犢犖 犖. 犖犖犖朽犖園犖犖犢 犖.犢犖犢犖÷厳犖犖 犖.犢犖÷厳犖犖 犖.犖犖犖犢犖犢犖 40000
Tel:
(+6643) 288-118
Business Hours:
10:30am-09:00pm(Mon-Fri)
10:00am-09:00pm(Sat & Sun)

The Mall 10 Nakornratchasrima (Korat)
Room no 2PX-19B1, 2 Fl., 1242/2 The Mall Nakorn Rachaseema Mitthaparp Rd., Naimuang sub-district, Muang district, Nakorn Ratchasrima province

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 2 PX-19 B 1 犖犖園犖 2, 犢犖犖犖萎検犖犖ム献犢 犖犖犖犖犖迦犖犖朽検犖 1242/2 犖.犖÷鹸犖犖犖犖迦 犖.犢犖犢犖÷厳犖犖 犖.犢犖÷厳犖犖 犖.犖犖犖犖犖迦犖犖朽検犖 30000
Tel:
(+6644) 288-161
Business Hours:
10:00am 10:00pm

The Mall 6 Ngamwongwan
Room no 1S-R4B 1st Fl., The Mall Ngamwongwan Shopping Complex, 30/39-50 Ngamwongwan Rd., Bangken sub-district, Muang-nonthaburi district, Nonthaburi province

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 1S-R4B 犖犖園犖 1, 犢犖犖犖萎検犖犖ム犖 犖犖迦検犖о犖犢犖о顕犖 30/39-50 犖犖÷弦犢 2 犖.犖犖迦検犖о犖犢犖о顕犖 犖.犖犖迦犢犖犖 犖.犢犖÷厳犖犖 犖.犖犖犖犖犖伍牽犖 11000
Tel:
(+662) 550-0901
Business Hours:
10:30am-09:00pm (Mon-Fri)
10:00am-09:00pm(Sat & Sun)

Future Park Rangsit 1 (Central side)
G Room No. 35 Ground Fl., Future Park Rangsit, 161 Moo 2Phaholyothin Rd., Prachathiphat sub district,Thunyaburi district, Phathumthani 12130犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 G35 犖犖園犖 G, 犖犖巌硯犢犖犖犖犢 犖犖迦牽犢犖 犖犖園犖犖巌 94 犖犖÷弦犢 犖.犖犖犖萎犖迦犖巌犖園犖∇ 犖.犖犖園犖犖伍牽犖 犖.犖犖犖伍検犖犖迦犖 12130
Tel:
(+662) 958-0721
Business Hours:
10:30am-09:00pm(Mon-Fri)
10:00am-09:00pm(Sat & Sun)

Central Festival Phuket
Room No: 213A, 2 Fl., 74-75 Moo5, Vichit sub-district, Muang district, Phuket province

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 231 犖犖園犖 2, 犢犖犢犖犖犖犖園献 犢犖犖犖犖巌硯犖園献 犖犖項犖犢犖 74-75 犖犖÷弦犢 5 犖.犖о鹸犖犖巌 犖.犢犖÷厳犖犖犖犖項犖犢犖 犖.犖犖項犖犢犖 83000
Tel:
(+6676) 249-642
Business Hours:
10:30am 10:00pm

Tesco Lotus Rangsit-Nakornayok Klong 3
90 Moo 2, Rangsit- Nakornayok rd., Bungyeethoe sub-district, Thanyaburi district, Prathumthani province, 12110犢犖ム犖犖朽 90 犖犖÷弦犢 2 犢犖犖犢犖犢 犢犖ム犖園肩 犖犖園犖犖巌 犖犖犖犖犖迦権犖 犖.犖犖園犖犖巌-犖犖犖犖犖迦権犖 犖.犖犖謹犖∇元犢犢犖 犖. 犖犖園犖犖伍牽犖 犖.犖犖犖伍検犖犖迦犖 12130
Tel:
(+662) 990-8248
Business Hours:
10:00am-09:00pm

Future Park Rangsit 2 (ROBINSON SIDE)
Room No. G55, Future Park Rangsit Department Store, 161 Moo 2, Praholyothin Road, Prachatiphat sub-district, Thunyaburi district, Pratumthani 10230犢犖ム犖犖朽 94 犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 犖犖55 犖犖園犖犖犖朽犖犖 犖犖巌硯犢犖犖犖犢 犖犖迦牽犢犖 犖犖園犖犖巌 犖犖犖犖犖犖ム犖∇犖巌 犖犖橿犖ム犖犖萎犖迦犖巌犖園犖∇ 犖犖橿犖犖犖犖園犖犖伍牽犖 犖.犖犖犖伍検犖犖迦犖 10230
Tel:
(+662) 958-5356
Business Hours:
10:30am-09:00pm (Mon-Fri)
10:00am-09:00pm(Sat & Sun)

Passion Rayong
Unit 1S10, 1/F, Laemthong Rayong Shopping Plaza, 554, Sukhumvit Road, Noenphra sub-district, Muang district, Rayong province犢犖ム犖犖朽 554 犖犖園犖 1 犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 1 犢犖犖 10 犢犖犖ム検犖犖犖 犖犖萎権犖犖 犖.犖犖伍犖伍検犖о鹸犖 犖. 犢犖犖巌犖犖犖 犖.犢犖÷厳犖犖 犖.犖犖萎権犖犖 21000
Tel:
(+6638) 807-124
Business Hours:
10:00am-09:00pm

Central Westgate
Room No.248/2 Floor2 199, 199/1,199/2,Moo6 Saothunghin , Bang Yai, Nontaburi 11140

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 248/2 犖犖園犖 2 犢犖犢犖犖犖犖園献 犢犖о肩犢犖犖犖犢 199,199/1-2 犖.6 犖.犢犖犖迦犖犖犖巌 犖.犖犖迦犢犖犖犢 犖.犖犖犖犖犖伍牽犖 11140
Tel:
(+662) 194-2788
Business Hours:
10:00am-9:00pm(Mon-Thu)
10:00am-10:00pm(Fri - Sun)

Terminal 21 Korat
99 Room 2031 Mitraphab Rd., Nai Muang, Nai Muang, Nakonratchasima, Nakonratchasima, 30000

犖犢犖犖犢犖ム犖犖朽 2031 犖犖園犖 2 犢犖犖犖÷鹸犖犖犖 21 犢犖犖犖迦 犢犖ム犖犖朽 99 犖. 犖÷鹸犖犖犖犖迦-犖犖犖犖犖犖迦権 犖.犢犖犢犖÷厳犖犖 犖. 犢犖÷厳犖犖犖犖犖犖犖迦犖犖朽検犖 犖.犖犖犖犖犖迦犖犖朽検犖 30000
Tel:
(+66 44) 078-306
Business Hours:
10:00am - 10:00pm

Update Date : 22/02/2021